You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Frontend
  3. Javascript
  4. Thực hành Javascript cơ bản (Phần 1)

Thực hành Javascript cơ bản (Phần 1)

Nối tiếp bài viết Javascript cơ bản (Phần 1). Bài viết này mình sẽ làm về một số bài tập đơn giản để các bạn thêm nắm vững về sử dụng Javascript.

Xem thêm bài viết

Ở bài viết Javascript cơ bản (Phần 1) mình đã hướng dẫn cơ bản về biến, các câu lệnh điều khiển, rẽ nhánh và lặp. Và ở bài viết này mình sẽ làm một số ví dụ hay bài tập ứng dụng kiến thức đã nêu trên.

Một chương trình được sử dụng như sau: Người dùng nhập dữ liệu ==> Mã nguồn của chúng ta viết xử lý yêu cầu nhập vào và in ra kết quả cho người dùng xem.

Vậy chúng ta sẽ in ra kết quả bằng lệnh:

document.write(Ket_Qua);

Và dữ liệu nhập vào chúng ta dùng lệnh sau:

Bien = window.prompt();

Bây giờ chúng ta tạo file main.html 

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>Huynhtong.com</title>
		<script type="text/javascript" src="main.js"></script>
	</head>
	<body></body>
</html>

file main.js

Ten = window.prompt("Nhap ten");
document.write("Xin chào" + Ten);

Giờ bạn hãy mở file main.html bằng trình duyệt web và nhập tên bạn :)

 Enjoy!

 

OKay! Bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập số 1

Bài tập 1: Viết phương trình bậc 2, với các số a, b, c được nhập vào từ bàn phím.

Kết quả đây:

a = window.prompt("Nhập a: ");
b = window.prompt("Nhập b: ");
c = window.prompt("Nhập c: ");

delta = b*b - 4*a*c;
if(delta < 0) {
	document.write("Phương trình vô nghiệm");
} else if (delta === 0) {
	KetQua = -b/(2*a);
	document.write("x1 = x2 = " + KetQua);
} else {
	x1 = -b + Math.sqrt(delta)/2*a;
	x2 = -b - Math.sqrt(delta)/2*a;
	// Math.sqrt(value) trả về căn bậc hai của value
	document.write("x1 = " + x1);
	document.write(" x2 = " + x2);
}

Bài tập 2. Cảnh báo giả mạo máy tính đã bị nhiễm virus

do {
	a = window.alert("Máy tính bạn đã bị nhiễm virus!");
	a = true;
} while (a == true)
// Vì a = true nên thoả mãn điều kiện và không có cách nào thoát khỏi vòng lặp này

Bài tập 3. Chào nhiều lần

ten = window.prompt("Bạn tên là gì");
numb = window.prompt("Nhập số bất kỳ <10: ")

for(a = 1; a <= numb; a++){
	document.write(" - Xin chào bạn " + ten + " Lần thứ " + a);
}

 Bài tập 4. Nhập vào một số nguyên gồm 2 chữ số, tính tổng 2 chữ số đó

Bạn nhập vào một như 23 chẳng hạn, chúng ta sẽ tách thành 2 số 2 và 3 và cộng lại ra 5. Để tách thành hai số thì rất đơn giản, mình sẽ toàn toán tử / chia số này cho 10 và được 2,3. Sau đó dùng hàm Math.floor() để lấy phần số nguyên..

Dùng toán tử % để lấy được phần số dư. Và cộng chúng lại với nhau.

numb = window.prompt("Nhập số nguyên (9 < numb < 100): ");
KetQua = Math.floor(numb/10) + (numb % 10);
document.write("Bạn nhập " + numb + " ==> Kết quả là " + (Math.floor(numb/10)) + " " + " + " + (numb % 10) + " = "  + KetQua);

 Bài tập 5. Nhập vào một số n, và in ra kết quả là số lớn nhất chứa n chữ số.

Bạn nhập n = 5 thì in ra 99999 sẽ là số max lớn nhất đúng không. Để làm bài này thì chỉ cần tạo một biến = 0, sau đó cứ nhân thêm 10 rồi cộng 9 qua mỗi vòng lặp đúng không nào

numb = window.prompt("Nhập số nguyên: ");
KetQua = 0;
for (i = numb; i > 0; i--) {	
	KetQua = KetQua * 10;
	KetQua = KetQua + 9;
}
document.write("Bạn nhập " + numb + " ==> Kết quả là " + KetQua);

 Trên đây là là một số bài tập thực hành . Hẹn các bạn trong bài viết Javascript cơ bản (Phần 2)!
Đặt câu hỏi cho bài viết này ?